Nederlands onderzoek
Internationaal onderzoek
Effectonderzoek
Wetenschappelijk artikel
Rapport

Uit verschillende onderzoeken naar de effectiviteit, blijkt dat IAG eraan bijdraagt dat gedragsprobelemen bij kinderen verminderen en opvoedingsvaardigheden van ouders verbeteren.

Samenvatting:

IAG lijkt effectief in het terugdringen van probleemgedrag en opvoedingsbelasting

  • dit wordt aangetoond met overwegend middelgrote effecten
  • de effecten zijn stabiel over de jaren heen
  • de effecten zijn te vinden op verschillende locaties in Nederland

Onderzoeken:

  • Uit een Nederlandse overzichtsstudie van Veerman & de Meyer (2019) blijkt dat gezinnen die IAG ontvangen een afname van probleemgedrag van de jeugdige en een afname van opvoedingsbelasting aangeven. Voor deze overzichtsstudie zijn de registratiegegevens van ruim 2000 gezinnen in de periode van 2009 tot 2019 geanalyseerd.
    • Bij 27% van de 2677 gezinnen was het probleemgedrag van de jeugdige ‘hersteld’ en bij 30% was dit verbeterd. Bij 34% was de situatie onveranderd, bij 7% verslechterd en 3% van de jeugdigen was ‘teruggevallen’.
    • Bij 22% van de 2828 gezinnen was de opvoedingsbelasting ‘hersteld’ en bij 27% was het verbeterd. Bij 42% was de opvoedingsbelasting onveranderd, bij 6% verslechterd en 3% was ‘teruggevallen’.
  • In een ander Nederlands onderzoek geven gezinnen die IAG ontvangen een significante verbetering van psychosociale problemen van het kind aan. De effectgroottes variëren van klein (ES 0.19 voor problemen met leeftijdsgenoten) tot middelgroot (ES 0.52 voor totale gedragsproblemen). Deze resultaten zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk artikel (Damen et al., 2019) en zijn ook terug te vinden in het proefschrift van Harm Damen.
  • Ook geven gezinnen die IAG ontvangen een significante verbetering in empowerment aan. Ouderlijke empowerment blijkt zowel bij start als bij afsluiting van IAG samen te hangen met minder gedragsproblemen bij het kind. Vergeleken met behandelvormen die vooral op het kind zijn gericht, blijken ouders (meestal de moeder) na IAG meer empowered te zijn. Deze resultaten zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk artikel (Damen et al., 2020) en zijn ook terug te vinden in het proefschrift van Harm Damen.