Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG. De basis in alle opleidingsprogramma’s is gelijkwaardig, waarmee het opleidingsniveau van alle IAG-hulpverleners in Nederland vergelijkbaar is. Daarnaast kent elke opleiding haar eigen inkleuring.

De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen. De meeste hogescholen bieden de opleiding ook incompany aan.

Na afronding van de post-hbo-opleiding is er voor IAG-hulpverleners een ruim aanbod aan nascholingscursussen beschikbaar. Naast de hogescholen hebben ook veel jeugdhulpinstellingen een nascholingsaanbod. Meer over de nascholingen door de hogescholen volgt later op deze site.  

Let op: heb je een mbo-diploma maar kun je aan de hand van je werkervaring aantonen dat je over hbo-werk- en -denkniveau beschikt, dan kan het zijn dat je (na een assessment) wordt toegelaten tot de post-hbo-opleiding IAG. Het afronden van de IAG-opleiding, betekent echter niet automatisch dat je aan de hbo-toelatingseisen van het SKJ voldoet. Op de site van het SKJ vind je meer informatie over de voorwaarden om je bij hen te registreren.

De opleiding wordt gekenmerkt door een krachtig systemisch perspectief. Deelnemers leren de gezinsdynamiek begrijpen vanuit een contextuele, oplossingsgerichte en dialogische benadering. Deelnemers leren aan te sluiten bij de verbondenheid in het gezin en kunnen versterken wat aan krachten aanwezig is in gezinsrelaties. Binnen de opleiding is veel aandacht voor afstemming en positionering in de samenwerking in en om het gezin, waaronder ook netwerkversterking. De normatieve professionaliteit wordt versterkt door te leren werken met veiligheidsdialogen in het gezin, waarbij het spreken met kinderen expliciete aandacht krijgt. Deelnemers leren werken en reflecteren op hun praktijk. Ook biedt de opleiding biedt kennisvakken, zoals ontwikkelingspsychologie en gezinssociologie. Meer informatie en aanmelden: Link

Pijlers van de opleiding zijn de (transculturele) systeemtheorie, handelingsgerichte procesdiagnostiek, oplossingsgericht denk-werkkader, competentiegerichte behandelingswijze en cultuursensitief werken. Deelnemers komen vanuit verschillende instellingen en organisaties. Dit leidt tot verbreding van de praktijkkennis en het voedt de ketensamenwerking. In de opleiding wordt de individuele kindproblematiek behandeld vanuit het systeem waarin het kind zich bevindt. Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen professionaliteit. Deelnemers worden uitgedaagd om zich bewust te worden van hun eigen systeem en culturele achtergrond om de diversiteit van de cliënten echt te leren zien en waarderen. Meer informatie en aanmelden: Link

De opleiding PPG/IAG maakt gebruik van de beproefde instrumenten van de IAG en de oudergerichtheid van de PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding). Deelnemers leren een breed spectrum beheersen van de ouder- en systeemgerichte visie, instrumenten en methodische werkwijzen. Deelnemers worden ondersteund bij het flexibel en doelgericht samenwerken met gezinnen en worden getraind in het ondersteunen van duurzame verandering. Daarbij wordt aangesloten bij ouderproblematiek op basis van de theorie van Alice van der Pas. De opleiding besteedt veel aandacht aan het gelijkwaardig samenwerken met ouders. Deelnemers krijgen supervisie tijdens het werken met gezinnen, zodat ze werken aan hun eigen balans in aansluiten, positioneren en leidinggeven in heftige begeleidingssituaties. Meer informatie en aanmelden: Link

De opleiding IAG vanuit NHL wordt gekenmerkt door: leren in de praktijk (met opdrachten die direct toepasbaar zijn in de eigen werksituatie) en leren en werken met behulp van het IAG-reflectiemodel. Deelnemers leren methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie, de presentiebenadering en de sociale leertheorie. Door middel van deze theorieën zijn deelnemers na afloop van de opleiding in staat om vanuit verschillende posities en perspectieven te handelen, te onderscheiden en te verbinden. En gezinnen met complexe en meervoudige problematiek te kunnen helpen om de regie terug te krijgen. Meer informatie en aanmelden: Link

De opleiding levert verantwoordelijke hulpverleners af, die weten waar ze mee bezig zijn, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daarmee ontmoet het gezin een oplossingsgerichte partner die krachten opspoort, benut en versterkt. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om interventies en methodieken op de eigen werkplek met collega’s te leren kennen en te begrijpen wat werkt en wat niet, en hoe hij/zij hier invloed op kan uitoefenen. Kennis van de complexiteit van de jeugdzorg en de wijze waarop het soms nodig is om gebaande paden te verlaten, teneinde een gezin en jeugdige toch te helpen, staan centraal. Pijlers binnen de opleiding zijn: systeemgericht werken; oplossingsgericht werken; persoonlijk meesterschap en onderzoek, practice based en evidence based werken. Meer informatie en aanmelden: Link