Mijn naam is Joris van Veen en ik ben als opleider, trainer en adviseur werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, academie Mens en Maatschappij. In deze rol coördineer ik de IAG opleiding en verschillende andere opleidingstrajecten in het kader van bij- en nascholing van Jeugd,- en Gezinsprofessionals.  

Bij de HAN houd ik me al 15 jaar bezig met de professionalisering van de Jeugdhulp met de ambitie om (toekomstige) professionals voldoende te faciliteren en toe te rusten voor de sector. Het leren op de werkplek, het delen van praktijk,- en wetenschappelijke kennis, het verder ontwikkelen van (beroeps)competentieprofielen en de daarop afgestemde opleidingen en bij- en nascholingstrajecten zijn voorbeelden van professionaliseringactiviteiten. En zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef realiseren we ons steeds vaker dat een duurzame samenwerking tussen de praktijk, onderzoek en onderwijs hiervoor essentieel is. Voor mij de reden om de samenwerking met jeugdhulporganisaties en belangrijke onderzoeksnetwerken in de regio op te zoeken. Mijn streven is om kennis beter te benutten en in te bedden in de verschillende opleidingen van (toekomstige) professionals.  

Om dit te realiseren ben ik de laatste jaren, samen met het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoed én de Academische werkplaats Inside Out, gestart met het opzetten van leernetwerken Samen werken aan ambulante (gezins)hulp (han.nl). Op deze manier verbeteren we de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld en lukt het beter om expertise uit onderzoek te borgen in opleidingen. In dit specifieke traject hebben we binnen de bestaande IAG opleidingen leercirkels opgezet over meervoudig alliëren. Dit houdt in dat IAG-professionals en onderzoekers, als onderdeel van de opleiding, video-opname bekijken, hiervan leren, en op deze wijze ook een bijdrage levert aan onderzoek naar de samenwerking tussen de IAG-er en de verschillende gezinsleden.   

Een ander voorbeeld is het Netwerk Jeugdhulp Gelderland Leert waar ik als één van de projectcoördinatoren in de regio allerlei onderzoeken en leeractiviteiten samenbreng, gericht op het verbeteren van passende en effectieve hulp aan gezinnen in complexe hulpverleningssituaties. Ook dit leernetwerk, onderdeel van het bovenregionale expertise centrum Gelderland (BOEG), heeft als doel om de kennis die voorhanden is beter te benutten, zodat de gezinsbehandeling verbetert, op tijd passende hulp wordt ingezet en de hulp effectiever leert samenwerken. Concreet worden de thema’s “Verklarende Analyse” en “Gelijkwaardig Samenwerken” als eerste opgepakt. Dit houdt in dat we  kennis over deze thema’s verdiepen en borgen in organisaties, in opleidingen maar ook in landelijke richtlijnen, of bestaande methodieken zoals de IAG methodiek.   

Ik geloof dat, door het beter benutten van kennis, we ook de IAG-opleiding en methodiek verder kunnen verbeteren. Ik ben ook van mening dat we dit alleen realiseren als we voldoende aandacht houden voor de randvoorwaarden, organisatiestructuren en de kwaliteit van management. Als lid van de stuurgroep van IAG platform wil ik me hier de komende jaren voor gaan inzetten; met alle leden van platform blijven leren en verbeteren en veranderingen realiseren die waarneembaar zijn op casusniveau.